Porady

CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

KIEDY TWOJE DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?

W momencie składania przez Ciebie w banku wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.

„…Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje - w sposób całkowicie zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów informatycznych banków i odwrotnie) sposób realizowania zobowiązań przez klientów” - Dorota Kossowska, Doradca finansowy, Open Finance SA.

 

JAKIE TWOJE DANE TRAFIAJĄ DO BIK?

Dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z Tobą, wskazujące m. in. stan początkowy Twojego zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz Twoją historię kredytową w ujęciu miesięcznym.

 

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE W BIK?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo, Twoje dane przetwarzane są w BIK od momentu zaciągnięcia przez Ciebie zobowiązania do jego spłaty oraz dodatkowo po wygaśnięciu zobowiązania przez okres 5 lat, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Twoje dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni, po upłynięciu kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, a mimo to nie uregulowałeś w tym czasie swojego zobowiązania.

 

KIEDY TWOJE DANE ZOSTANĄ USUNIĘTE?

Jeśli spłaciłeś swoje zobowiązanie bez zakłóceń Twoje dane powinny zostać usunięte, tak mówi Ustawa

ustawa Prawo bankowe 

Zadatek a zaliczka

 

Zarówno zadatek jak i zaliczka są pewną formą “przedpłaty” na poczet zakupu. Gdy umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana (pamiętaj że umową sprzedaży jest również oświadczenie ustne obu stron), Kodeks cywilny (art.394) precyzyjnie określa dalsze losy zadatku. O tym, co się dzieje z zaliczką, można wywnioskować z ogólnych przepisów o wykonywaniu wzajemnych umów.

Kwota którą wpłacasz stanie się zadatkiem tylko wówczas jeśli zostanie to jasno określone w umowie (najlepiej na piśmie). Bez tego będzie to zwykła zaliczka.

 

Różnice między zadatkiem i zaliczką

 

Zaliczka:


Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi, jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny.

po wykonaniu usługi zostaje wliczona w jej cenę;

jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to oczywiście zwracają one sobie wzajemne świadczenia, czyli zaliczka wraca do konsumenta;

jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy konsumenta, zaliczka pozostaje u usługodawcy;

jeśli umowę rozwiąże usługodawca, jest on oczywiście zobowiązany do zwrotu pobranej zaliczki.

Inaczej rzecz ma się z zadatkiem.


Zadatek:

 

po wykonaniu usługi zadatek zostaje wliczony w jej cenę;

jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to oczywiście zwracają one sobie wzajemne świadczenia, czyli zadatek wraca do konsumenta.

jeśli umowa nie została wykonana, bo konsument z niej zrezygnował, zadatek przepada na rzecz usługodawcy;

jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usługi, konsument może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Często stosowane w umowach przez firmy postanowienia dotyczące przepadku wpłaconej przez konsumenta zaliczki w wypadku odstąpienia przez niego od umowy należy uznać za klasyczny przykład „klauzul niedozwolonych” i można wówczas kierować sprawę federacji konsumentów, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Rzecznika Praw Konsumentów albo do sądu.

PodsumowanieJeżeli jesteś pewna siebie i żadna siła nie zmusi Cię do zrezygnowania z wybranego produktu lub usługi – wymagaj zapisu że dajesz zadatek. Jeżeli wykonawca odstąpi od umowy wówczas możesz żądać zwrotu podwójnej kwoty zadatku. Do czasem bywa dotkliwe.
Jeżeli istnieją usługi lub towary co do których nie jesteś w zupełności przekonana – dawaj zaliczkę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93)

 

 

 

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami, w terminie ustalonym między kredytodawcą, zazwyczaj bankiem, a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej bada zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez sprawdzenie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Zdolność kredytowa jest podstawowym czynnikiem, który wpływa na możliwość zaciągnięcia kredytu.

Dlaczego zdolność kredytowa jest taka ważna?

Zdolność kredytowa definiuje naszą możliwość zaciągnięcia kredytu, brak odpowiedniej zdolności kredytowej sprawia, że nie jesteśmy wiarygodnym klientem dla banku i co za tym idzie najprawdopodobniej nie otrzymamy kredytu. Natomiast przy wysokiej zdolności kredytowej, wzięcie kredytu jest proste. Bank wtedy wie, że ze spłatą kredytu nie będziemy mieli większych problemów, bo nasze zarobki są wysokie a rata kredytowa jest znacznie niższa od comiesięcznych przychodów. Nasze wynagrodzenie w zupełności wystarcza na pokrycie kosztów życia i spłatę zobowiązań w tym raty kredytu. Bank odbiera nas jako dobrego klienta, któremu można bezpiecznie pożyczyć pieniądze.

 doradca obliczy Twoją zdolność kredytową i zaproponuje Ci najlepszy kredyt!

Analiza kredytowa, czyli jak bank oblicza naszą zdolność kredytową?

Analiza kredytowa służy do zbadania zdolności kredytowej potencjalnego klienta banku. Analiza kredytowa w większości banków robiona jest podobnie, jednak następująca po niej ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy może być różna w zależności od banku, czyli jeżeli jeden bank uzna, że mamy wystarczającą zdolność kredytową do spłaty zobowiązania nie oznacza tego, że pozostałe tak zrobią.

Najczęściej stosowane przez banki rodzaje analizy kredytowej to:

1. Kredytowa analiza ilościowa, polega na ustaleniu wysokości i stabilność uzyskiwanych dochodów przez kredytobiorcę, które są zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym przez bank terminie. Do przeprowadzenia takiej analizy niezbędne będą bankowi dokumenty obrazujące sytuację finansową kredytobiorcy, m.in. umowa o prace, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

2. Kredytowa analiza jakościowa, jest analizą dokonywana na podstawie cech jakościowych kredytobiorcy. Cechy te mają istotny wpływ na skłonność oraz możliwość klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Analiza jakościowa obejmuję ocenę:

 • cech osobowych klienta (wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, itp.);

 • historia współpracy klienta z bankiem, wymagająca ustalenia m.in. czasu związania klienta z bankiem, kształtowania się jego historii rachunku, korzystania przez niego z innych kredytów oferowanych przez bank, a także sprawdzenia terminowości spłat zaciągniętych zobowiązań;

 • ryzyka wynikającego z transakcji kredytowej, na który wpływ mają: kwota kredytu, długość okresu kredytowania, ewentualny udział własny klienta oraz jakość proponowanych zabezpieczeń (ich wartość oraz płynność);

Ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu wzrasta wprost proporcjonalnie do kwoty kredytu i długości okresu kredytowania, a zmniejszane jest poprzez wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz proponowane zabezpieczenia np. hipoteka domu lub mieszkania.

3. Kredytowa analiza punktowa polega na przypisywaniu określonej ilości punktów do poszczególnych cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na wysokość zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadowalające, 0 za niskie).

Jak poprawić zdolność kredytową?

Najlepszym sposobem na poprawienie zdolności kredytowej, oprócz zmiany pracy na bardziej dochodową jest poprawienie naszej wiarygodności w oczach banku. Dlatego nawet osoby, które nie planują w ciągu najbliższych kilku lat brać kredytu, powinny już teraz pomyśleć o budowaniu swojej wiarygodności.

Kilka sposobów na poprawę wiarygodności:

 • Załóż konto w banku, w którym chcesz wziąć kredyt, dasz w ten sposób bankowi szansę się poznać. Bank będzie miał wgląd do takich informacji jak wysokość Twoich miesięcznych przychodów i wydatków, dowie się kto płaci Ci wynagrodzenie i jak często otrzymujesz dodatkowe dochody.

 • Kup kilka rzeczy na kredyt, pomimo tego że stać Cie na kupno rzeczy bez kredytu. Jeżeli planujesz zakup konkretnej rzeczy np. telewizora lub lodówki warto poszukać tego przedmiotu w kredycie 0%. Spłata kilku takich zobowiązań daje Ci kolejny argument przy negocjacjach z bankiem, pokazujesz wtedy bankowi, że jesteś wiarygodnym klientem, który wcześniejsze pożyczki spłacał bez zarzutu.

 • Postaraj się o umowę o pracę na czas nieokreślony. Dla banku nie zawsze najważniejsza jest wysokość dochodów, a często ważniejsza jest ich stabilność. Umowa na czas nieokreślony sygnalizuje bankowi, że pracodawca pokłada w Tobie zaufanie i jesteś ważną częścią jego firmy.

 • Ogranicz posiadanie kart kredytowych. Karty kredytowe w oczach banku są twoim dodatkowym obciążeniem, dlatego ich posiadanie staraj się ograniczać do minimum, a te które już masz spłacaj regularnie.

A co z sytuacją, gdy staramy się o kredyt mieszkaniowy, a bank oświadcza nam, że nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej?

W takiej sytuacji zaciągnięcie kredytu jest trudne jednak nie niemożliwe, musimy po prostu dać bankowi większą gwarancję spłaty kredytu poprzez dodatkowe zabezpieczenia m.in. wkład własny, hipoteka pod nieruchomość czy współkredytobiorca, okres kredytowania:

 • Wkład własny jest to jeden z najtrudniejszych do spełnienia wymogów stawianych przez banki. Jednak ciężko teraz spotkać ofertę kredytu mieszkaniowego na 100% wartości nieruchomości, coraz więcej banków rezygnuje z tego typu produktów, więc jeżeli chcemy uzyskać kredyt mieszkaniowy musimy dysponować wkładem własnym, najczęściej jest to od 10% do 20% wartości nieruchomości.

 • Hipoteka pod nieruchomość. Jeżeli nie posiadamy wystarczającego wkładu własnego, możemy spróbować dać pod zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego inną nieruchomość, którą będzie pełniła rolę wkładu. Nieruchomość ta niekoniecznie musi być naszą własnością. Banki akceptują takie zabezpieczenie, pod warunkiem, że właściciel wyrazi zgodę na ustanowienie na niej hipoteki.

 • Znalezienie współkredytobiorcy to kolejny sposób na zwiększenie naszej zdolności kredytowej. Współkredytobiorcą może być osoba z rodziny, najlepiej z wysokimi dochodami. Dochody tej osoby stają się dodatkowym zabezpieczeniem dla banku.

 • Okres kredytowania, im dłuższy jest okres kredytowania, tym większa szansa na otrzymanie kredytu.

Zdolność kredytowa – jak ją obliczyć?

W Internecie jest dużo narzędzi, które teoretycznie obliczają naszą zdolność kredytową, jednak w przypadku gdy zdecydowani jesteśmy na zaciągnięcie kredytu, radziłbym nie opierać się na wynikach prezentowanych przez te narzędzia. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się jaka rzeczywiście jest nasza zdolność kredytowa, jest udanie się do doradcy finansowego. Dlaczego do doradcy a nie do banku? Ponieważ doradcy maja styczność z wieloma bankami, a jak pisałem powyżej każdy z banków rozpatruje naszą zdolność kredytową subiektywnie. Dzięki swojej wiedzy doradcy są w stanie powiedzieć nam w jakim banku mamy możliwość otrzymać kredyt.

Poleć tę stronę na:

Partnerzy Firmy

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

Copyright © Financial Business Adviser ul. Stefana Dembego 5/81, 02-796 Warszawa

http://www.fbadviser.pl e-mail: info@fbadviser.pl tel. +48 504 494 985