dokumenty do kredytu firmowego

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania:

 

1. dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej: wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, wypis z KRS, REGON, NIP
2. opis prowadzonej działalności oraz perspektywy jej prowadzenia w okresie finansowania,
3. informację na temat majątku wnioskodawcy
4. sprawozdania finansowe za ostatnie pełne dwa lata oraz za zakończone miesiące roku bieżącego
5. wykaz należności i zobowiązań,
6. opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych przez wnioskodawcę
7. zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
8. dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
9. zawarte kontrakty na sprzedaż towarów lub usług
10. dokumenty dotyczące planowanej inwestycji

 • biznes plan

 • techniczną charakterystykę inwestycji

 • studium wykonalności inwestycji

 • pozwolenia budowlane na przeprowadzenie inwestycji

 • inne pozwolenia i koncesje od właściwych władz wymaganych na przeprowadzenie inwestycji

 • studium oddziaływania inwestycji na środowisko

 • inne dokumenty związane z inwestycją wymagane do jej realizacji

11. dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia pożyczki

 • odpisy ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości,

 • wykaz środków trwałych mogących stanowić zabezpieczenie,

 • wykaz zapasów magazynowych mogących stanowić zabezpieczenie,

 • wykaz kontraktów mogących być przedmiotem cesji na zabezpieczenie,

 • wykaz umów ubezpieczenia mogących być przedmiotem cesji na zabezpieczenie

12. Inne dokumenty określone w trakcie analizy przez banki niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej do spłaty wnioskowanej pożyczki

Wypłata pożyczki następuje w transzach po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń udzielonej pożyczki.Poleć tę stronę na:

Partnerzy Firmy

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

Copyright © Financial Business Adviser ul. Stefana Dembego 5/81, 02-796 Warszawa

http://www.fbadviser.pl e-mail: info@fbadviser.pl tel. +48 504 494 985